Hvorfor all denne motstand

Audio

 
Et budskap fra åndeverden.

Gud har velsignet denne verden med sin kjærlighet. Naturen gir et speilbilde av hans kjærlighet for alle. Moder Jord ble skapt for at hver og en av oss skulle ha føde, finne skjønnheten i oss selv, finne fred og lykke i livet. Vi ble skapt i hans bilde, i hans kjærlighet. Vi er barn av vår skaper alle som er på denne jord. Vi er alle Guds barn.

Gjennom bibelske tekster og gjennom kirken, er det skapt et fundament av mennesket selv, som ikke er av Guds kjærlighet, for når det er slik at det som skal være skriften fra Gud selv inneholder forkastelse, utspring av vederstyggelighet, fordi Guds barn enten på jord eller i evigheten ønsker å kommunisere, ønsker å være i dialog, ja da er ikke det noe annet enn menneskets maktbegjær og egoisme, skapt av uforstand, for Gud selv er kjærlighet. Gud ville på ingen måte nekte sine barn å være i dialog, å finne hverandre, for kjærligheten er den som holder oss sammen, som gir oss forstand, som er av Faderen selv. Hvordan kan Gud gi avkall på noen av sine barn når Gud selv er kjærlighet? Nei min venn, bruk din logiske sans og fornuft når du leser de bibelske tekster, når du selv kan vurdere hva som er rett og galt i kjærlighetens navn. Se på deg selv, om du var far eller mor, hvilken omsorg og kjærlighet du ville gitt dine barn. Når du er skapt i kjærlighet, så sier det seg selv at Skaperen er din Mor og Far i himmelen som har omsorg og kjærlighet for vært eneste barn på denne jord og i evigheten. Motstand mot synskhet, mot kontakt med den andre siden av livet er mangel på kunnskap av Skaperens visdom, er mangel på refleksjon over skapelsen og Moder Jord som gir deg bevis for at livet er evig, for at Gud er kjærlighet.

Gå i deg selv, gå ut i naturen, se til universet. Se den kunnskapen som ligger der, og du vil finne svar på livets gåte i ditt eget sinn. Det er ingen død. Vi har alle et evig liv, vi er alle skapt av den samme kjærlighet. Hvordan vi håndterer livet vårt, hvordan vi selv setter kursen i livet på jorden, ja det er gitt av din frie vilje, og den er gitt deg for å utvikle deg selv, for å finne ditt sanne jeg.

La motstanden du har i deg selv bli til kjærlighet, kjærlighet for alle. Skubb aldri noen til side, alle er av den samme Skaper, alle er av den samme kraften, hvis ikke hadde du ikke vært i live på jorden. La din egen forstand av kjærlighet gi deg nøkkelen til ditt indre, til himmelen du kan skape i deg selv, gjennom nettopp kjærlighet for andre, gjennom omsorg og rettferdighet, gjennom det å se at du er del av en stor familie på jorden, en familie med brødre og søstre som skaper generasjoner på generasjoner. Det er i Guds ånd, for vi skal alle gå til ham og dette lyset som er i oss selv, som er i ham, så vi kan være ett i kjærlighet.

Gud skapte jorden i kjærlighet uten ordet motstand, for i kjærlighet er det ingen motstand mot dine brødre og søstre som har like rettigheter, som alle har rett til et menneskeverd like høyt som deg selv.

Vi er alle like. Den som tror en er forbeholdt et evig liv bygget på egoistiske tanker og dogmer er på avveie, for i Guds kjærlighet er det ingen egoisme. Gud fornekter ingen plass i hans kjærlighet. Det er menneskeskapt å differensiere mennesker. Det er menneskeskapt å utøve makt og vold i kirkens navn, i Guds navn. Min venn, se deg selv i et evig lys. Du har et liv på jorden for å utvikle deg selv, ditt sanne jeg, for å vokse spirituelt, for å finne veien til Gud, for å finne kjærligheten i deg selv som du kan gi til dine brødre og søstre på jorden. La oss være i dialog, dere på jorden og oss i evigheten, oss i den åndelige verden. For vi er like virkelig som dere, om ikke mer, for vi er vårt sanne jeg på vår side av livet. På jorden er du kamuflert av en fysisk kropp, mens ditt sanne jeg er inni deg, din sjel, som holder liv i deg på jorden, som sannelig en dag skal forlate din kropp som forvitrer, som blir til jord, som blir til føde for neste generasjoner, ja føde i ord og gjerning, for det du etterlater deg av tanker former livet til din neste, dine etterkommere. Ser du da viktigheten av kjærligheten i ditt liv som blir det du etterlater deg, kjærlighet i ord og gjerning? La det bli den skjønne blomsten som du har skapt i deg selv og som du etterlater deg i Guds skaperverk.

Legg motstand til side. Bli i kjærlighet, finn deg selv, bygg opp det gode og skap en himmel i deg som er av Gud, som er av kjærlighet. Din Mor og Far i himmelen, dine himmelske foreldre vil deg alt vel, vil alle sine barn vel. Del med hverandre. Ulikhet skaper misunnelse, gir grobunn for egoisme som splitter folk, skaper motstand i samfunnet, skaper motstand i mennesket. Motstand mot samhørighet er ikke av Gud, for vi er alle av det samme opphav skapt av Gud i kjærlighet. La oss være en stor familie, en familie der døden ikke skiller lag, for døden åpner bare en dør til et nytt liv, til en ny verden. La oss forene oss selv i kjærlighetens tegn, la oss være den store familie som vår Skaper ønsker vi skal være, ett i hans ord, ordet som skapte alt, ordet som var og er kjærlighet for alle.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight