Det vonde kan gjøres godt

Audio
Getting your Trinity Audio player ready...

 
Et budskap fra åndeverden.

Livet på jorden er et liv hvor det materielle aspekt, hvor livet er dominert av de jordiske pasjoner der egoisme skaper splid, skaper selvsentrert oppførsel, ja, skaper umenneskelige forhold for mange. Hvorfor er det slik i Guds kjærlighet, i skapelsen selv? Min venn, du lever et liv på jorden for å lære, for å finne ditt sanne jeg, for å vinne kunnskap om livet og deg selv. Det gjør du best når du blir eksponert for kjødets lyster, kjødets pasjoner. Men de er der for at du skal mestre deg selv, for at du skal overvinne nettopp slik negativ oppførsel som egoismen gir, som skaper forfengelighet, som skiller mennesker fra hverandre, som gjør at en tror at en er bedre enn andre, enn sine brødre og søstre på jorden. Vi er her for å fortelle kunnskapen, for å gi deg visdommen om at det er et evig liv, at det ikke finnes noen død, og at det du gjør mot andre, det gjør du mot deg selv. Det er livets realitet, og når du har denne kunnskapen i deg, når du vet at kjærlighet er det som bygger opp det gode i deg og at egoisme bygger opp ensomhet og tomhet, vel da er jo veivalget gitt deg.

All råskapen på jorden, all den vold, alt det hat som eksisterer blant mennesker har sin bakgrunn i egoismens plass i livets skole. Men kunnskapen og visdommen som er gitt gjennom naturen, som er åpenbart i Guds skapelse på jorden, forteller deg at et liv i moderasjon, at et liv der du bryr deg, der du gir av deg selv, vil skape gode relasjoner og et bedre samfunn, en bedre verden.

Det vonde kan gjøres godt. Når du vet og kjenner deg selv og den kunnskap som eksisterer på jorden i dag, så vet du også at kunnskapen kan utrette store endringer, kunnskapen om tilgivelse og forsoning. Og når du selv vet hva som var bakgrunnen for de vonde ting, at de vonde ting hadde sitt utspring i mangel på kunnskap, i mangel av kjærlighet for hverandre, ja da vet du også at det vonde kan gjøres godt, at med kunnskap og visdom, så kan det gode overvinne det vonde. Gjennom tilgivelse og forsoning, gjennom kjærligheten i deg selv, så kan du være med å skape en bedre verden, skape gode relasjoner mellom dine medmennesker.

Det vonde, og de feiltak, du måtte bære på kan gjøres godt igjen. Du kan selv bidra med å gi kjærlighet av deg selv, ved å bry deg om andre, ved å være sannferdig, hjelpsom og vennlig, ved å være rettferdig mot din neste. På den måten vil det vonde overskygges av det gode, og det vonde vil bli glemt. Det er din egen frelse, det er slik du reiser deg spirituelt ved å innse dine egne feil og bidra til å rette dem opp igjen ved hjelp av kjærlighet, kjærlighet for dine medmennesker, for din neste. Slik er det også på denne siden av livet, men det er så mye enklere på det jordiske plan å bygge seg opp i kjærlighetens tegn fordi du er blant like, blant mennesker som er på søk i seg selv etter livets mening og sitt sanne jeg, og du kan være med å løfte dem, gi dem kunnskap om livet, om det evige liv.

Fra de bibelske tekster, ja, sa ikke Kristus, elsk din neste som deg selv og Skaperen? Skaperen som ga deg denne muligheten, dette livet på jorden for å finne deg selv, for å utvikle deg i hans kjærlighet, hans skaperverk på jorden. All kunnskapen er gitt deg, reflekter over det vonde og det gode og vit at det er kjærligheten og det gode som seirer, for Gud selv er kjærlighet. Du selv ble skapt av kjærlighet, evigheten er skapt i kjærlighet. La tilgivelse og forsoning stå sterkt i ditt hjerte, og du vil se at du selv finner kjærligheten i deg og blir ett med skaperverket, skaperverket som gir av seg selv. Se til Moder Jord, se hva du får, hva som er gitt deg, betingelsesløst i kjærlighet for at du skal finne fred med deg selv, kjærligheten i deg selv. Det vonde kan gjøres godt med kjærlighet, det har historien vist, la det også bli din vei i livet.

  One World - Two dimensions - Share Spirit World Insight